Společný dopis mezinár. organizací českým poslancům

10. 10. 2022

Mezinárodní a evropské organizace autorů a dalších nositelů práv upozorňují, že navrhovaný pozměňovací návrh k novele českého autorského zákona není v souladu s právem EU a mezinárodním právem

6.10.2022

Vážený pane ministře kultury,
Vážené paní poslankyně,
Vážení páni poslanci,

obracíme se na Vás jakožto zástupci českého a mezinárodního hudebního sektoru, který zahrnuje hudební producenty, autory a skladatele, kolektivní správce, výkonné umělce a hudební nakladatele, abychom vyjádřili naše vážné znepokojení nad pozměňovacím návrhem poslance Jakuba Michálka k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), sněmovní tisk č. 31 (dále jen „pozměňovací návrh“ nebo „návrh“).

Pozměňovací návrh neprospívá provedení Směrnice EU o autorském právu na jednotném digitálním trhu, je nejasný co do rozsahu a je v rozporu s unijním autorským právem a mezinárodními úmluvami. Jeho přijetí by narušilo dlouhodobou licenční praxi a redukovalo by významný zdroj příjmů pro nositele práv.

Pozměňovací návrh ruší licenční povinnost ke sdělování veřejnosti autorsky chráněných děl a zvukových záznamů zařazených do rozhlasového nebo televizního vysílání v případech, kdy je hudba sdělována „nahodile...“, „úzkému okruhu osob“ a předmětné užití „není výdělečné povahy“1.

Návrh odporuje unijnímu právu a je v rozporu s výkladem pojmu „sdělování veřejnosti“, jak jej provedl Soudní dvůr Evropské unie (SDEU). Bylo by v rozporu s principy unijního práva, kdyby český zákonodárce tento pojem definoval v českém právu odlišně.

Z právního hlediska by tento návrh zavedl novou výjimku z práva nositelů hudebních práv na sdělování veřejnosti, což neumožňuje taxativní výčet výjimek a omezení uvedený v Informační směrnici.2 Návrh je navíc v rozporu s několika mezinárodními smlouvami a úmluvami, jichž je Česká republika smluvní stranou, včetně ustanovení Bernské úmluvy3, dohody TRIPS4, Smlouvy WIPO o autorském právu5 a Smlouvy WIPO o výkonech výkonných umělců a zvukových záznamech6. Pokud by bylo ustanovení takto přijato, nevyhovovalo by mezinárodnímu standardu – tzv. třístupňovému testu7 pro posouzení souladu s ustanoveními o výjimkách a omezeních autorskoprávní ochrany.

Prakticky by pozměňovací návrh výrazně a nepřiměřeně omezil rozsah výlučných práv nositelů práv, aniž by pro to byl jakýkoli důvod nebo právní základ, a měl by za následek značné ztráty příjmů v důsledku obchodní a právní nejistoty a možného nesprávného výkladu ze strany uživatelů. V důsledku toho by se nositelé práv museli domáhat svých nároků soudní cestou, čímž by všem zúčastněným stranám vznikly zbytečné náklady. V současné době hospodářské krize by to poškodilo všechny subjekty v kulturním odvětví.

Z politického hlediska by se jednalo o zásadní odchýlení od oblasti působnosti a cílů aktuálně transponované legislativy EU, kterou je Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu8. Jedním z hlavních cílů této směrnice je posílit – nikoliv omezit – poskytování licencí a vyjednávací pozici nositelů práv vůči uživatelům.

Pozměňovací návrh nemá srovnatelný ekvivalent v jiných vnitrostátních nebo mezinárodních právních předpisech a není podložen žádnou ekonomickou analýzou nebo důkazy. Naléhavě vás žádáme, abyste pozměňovací návrh zamítli.

S pozdravem, níže podepsaní

AEPO-ARTIS, Association of European Performer Organisations

CISAC, International Confederation of Societies of Authors and Composers

Evropská aliance skladatelů a textařů (ECSA)

Mezinárodní federace hudebníků (FIM)

GESAC, European Grouping of Societies of Authors and Composers

IAO (International Artist Organisation)

ICMP - celosvětová obchodní organizace pro hudební nakladatele

IFPI, Mezinárodní federace hudebního průmyslu

IMPALA, European association of independent music companies

 

--------

1) Pozměňovací návrh č. 1303 (z 27. září 2022) poslance Jakuba Michálka k vládnímu návrhu novely zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským (Autorský zákon). Parlamentní tisk č. 31.
2) Článek 5(3) Směrnice 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (česká verze: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029&from=CS).
3) Článek 11(1)(ii) Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) 1886 (Am. 1979), WIPO. (česká verze: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-133.).
4) Článek 14(3), Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) (TRIPs Agreement), 1994, WTO, Příloha 1C. (česká verze: https://www.mpo.cz/dokument20974.html).
5) Články 8 a 10, Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o právu autorském (WIPO Copyright Treaty) (1996). (česká verze: https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2002-33).
6) Články 11 a 14, Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) o výkonech výkonných umělců a zvukových záznamech (WIPO Performances and Phonograms Treaty). (česká verze: https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/sb021-02m.pdf).
7) Článek 9(2) Bernské úmluvy. Třístupňový test se původně vztahoval k právu na rozmnožování a poté byl článkem 13 Dohody TRIPS rozšířen na všechna výlučná práva.
8) Směrnice 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu (česká verze: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=pt).

 

Dopis v AJ ke stažení zde: Dopis v AJ

Dopis v ČJ ke stažení zde: Dopis v ČJ