Judikatura

Tuzemská judikatura - vybrané rozsudky: NS - 31 Cdo 3093/2013: Lázně Teplice NS, 31 Cdo 3093_2013, 14.10.2015.   Judikatura Soudního dvora – vybrané rozsudky:

(Odkazy na českou a anglickou verzi)


C-265/19 - Recorded Artists Actors Performers Ltd proti Phonographic Performance (Ireland) Ltd a další

8. září 2020

(Řízení o předběžné otázce – Duševní vlastnictví – Práva související s autorským právem – Směrnice 2006/115/ES – Článek 8 odst. 2 – Užívání zvukových záznamů v Unii – Právo výkonných umělců na spravedlivou odměnu rozdělenou mezi ně a výrobce zvukových záznamů – Použitelnost na státní příslušníky třetích států – Smlouva o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech – Články 4 a 15 – Výhrady oznámené třetími státy – Omezení práva na spravedlivou odměnu, která mohou na základě vzájemnosti vyplývat z těchto výhrad pro státní příslušníky třetích států v Unii – Článek 17 odst. 2 a čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie – Základní právo na ochranu duševního vlastnictví – Požadavek, podle něhož každé omezení musí být stanoveno zákonem, respektovat podstatu základního práva a být přiměřené – Rozdělení pravomocí Unie a členských států ke stanovení těchto omezení – Rozdělení pravomocí ve vztazích se třetími státy – Článek 3 odst. 2 SFEU – Výlučná pravomoc Unie)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230741&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=429083

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230741&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=429083

C‑18/18 - Eva Glawischnig-Piesczek proti Facebook Ireland Limited

3. října 2019

(Řízení o předběžné otázce – Informační společnost – Volný pohyb služeb – Směrnice 2000/31/ES – Odpovědnost poskytovatelů zprostředkovatelských služeb – Článek 14 odst. 1 a 3 – Poskytovatel hostingových služeb – Možnost po poskytovateli požadovat, aby ukončil protiprávní jednání nebo mu předešel – Článek 18 odst. 1 – Meze osobní, věcné a územní působnosti soudního příkazu – Článek 15 odst. 1 – Neexistence obecné povinnosti ve věci dohledu)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4A6BCB311E8BF00CE9C39C09E28BFC42?text=&docid=218621&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1130915

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4A6BCB311E8BF00CE9C39C09E28BFC42?text=&docid=218621&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1130915

C‑572/17 - Imran Syed

  1. prosince 2018

(Řízení o předběžné otázce – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29/ES – Článek 4 odst. 1 – Právo na rozšiřování – Porušení práv z duševního vlastnictví – Zboží opatřené motivem chráněným autorským právem, určené k prodeji – Skladování k obchodním účelům – Sklad oddělený od místa prodeje)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0572&qid=1556792558356&from=CS

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0572&qid=1556792558356&from=CS

C‑310/17 - Levola HengeloBV proti Smilde Foods BV

13. listopadu 2018

(Řízení o předběžné otázce – Duševní vlastnictví – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti – Směrnice 2001/29/ES – Oblast působnosti – Článek 2 – Právo na rozmnožování – Pojem ‚dílo‘ – Chuť potraviny)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0310&qid=1542187540373&from=CS

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0310&qid=1542187540373&from=CS

C-149/17 - Bastei Lübbe GmbH & Co. KG proti Michaelu Strotzerovi

  1. října 2018

(Řízení o předběžné otázce – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29/ES – Dodržování práv duševního vlastnictví – Směrnice 2004/48/ES – Náhrada škody v případě sdílení souborů v rozporu s autorským právem – Internetové připojení, které je přístupné rodinným příslušníkům jeho majitele – Zproštění odpovědnosti majitele připojení, aniž je třeba upřesnit povahu používání připojení rodinným příslušníkem – Listina základních práv Evropské unie – Článek 7)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0149&qid=1556792062990&from=CS

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0149&qid=1556792062990&from=CS

C‑521/17 - Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U. A. proti Deepaku Mehtovi

  1. srpna 2018

(Řízení o předběžné otázce – Duševní a průmyslové vlastnictví – Směrnice 2004/48/ES – Článek 4 – Aktivní legitimace organizace pro kolektivní zastupování majitelů ochranných známek k podání žaloby – Směrnice 2000/31/ES – Články 12 až 14 – Odpovědnost poskytovatele služeb pronájmu a registrace IP adres umožňujících anonymní používání názvů domén a internetových stránek)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0521&qid=1556792296773&from=CS

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0521&qid=1556792296773&from=CS

C‑161/17 - Land Nordrhein-Westfalen proti Dirku Renckhoffovi

  1. srpna 2018

(Řízení o předběžné otázce – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29/ES – Informační společnost – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících – Článek 3 odst. 1 – Sdělování veřejnosti – Pojem – Zpřístupnění online na internetových stránkách bez svolení nositele autorského práva fotografie, která předtím byla bez omezujícího opatření a se svolením uvedeného nositele zveřejněna na jiných internetových stránkách – Nová veřejnost)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0161&qid=1556792415836&from=CS

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0161&qid=1556792415836&from=CS

C-525/16 - MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA proti Autoridade da Concorrência, za přítomnosti: GDA – Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL

19. dubna 2018

(Řízení o předběžné otázce – Hospodářská soutěž – Zneužití dominantního postavení – Článek 102 druhý pododstavec písm. c) SFEU – Pojem ‚znevýhodnění v hospodářské soutěži‘ – Diskriminační ceny na navazujícím trhu – Společnost pověřená správou práv souvisejících s autorským právem – Poplatek, který mají uhradit vnitrostátní poskytovatelé úplatných služeb v oblasti přenosu televizního signálu a jeho obsahu)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201264&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=704721

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201264&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=704721

C‑177/16 - Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība proti Konkurences padome

14. září 2017

(Řízení o předběžné otázce – Hospodářská soutěž – Článek 102 SFEU – Zneužití dominantního postavení – Pojem ,nepřiměřená cenaʻ – Poplatky vybírané organizací pro kolektivní správu autorských práv – Srovnání s poplatky účtovanými v jiných členských státech – Volba referenčních států – Kritéria pro posouzení cen – Výpočet pokuty)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6c42330cf16a248f2a4e8f654f4ab436a.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxv0?text=&docid=194436&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=594724 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6c42330cf16a248f2a4e8f654f4ab436a.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMbxv0?text=&docid=194436&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=594724

C‑610/15 - Stichting Brein proti Ziggo BV, XS4ALL Internet BV

14. června 2017

(Řízení o předběžné otázce – Duševní a průmyslové vlastnictví – Směrnice 2001/29/ES – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících – Článek 3 odst. 1 – Sdělování veřejnosti – Pojem – Online platforma pro sdílení – Sdílení chráněných souborů bez svolení nositele práv)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191707&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=238136 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191707&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=238136

C‑527/15 - Stichting Brein proti Jacku Frederiku Wullemsovi, který se účastní řízení též pod jménem „Filmspeler“

26. dubna 2017

(Řízení o předběžné otázce – Duševní a průmyslové vlastnictví – Směrnice 2001/29/ES – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících – Článek 3 odst. 1 – Sdělování veřejnosti – Pojem – Prodej multimediálního přehrávače – Doplňky (‚add-ons‘) – Zveřejnění děl bez svolení nositele autorského práva – Přístup k internetovým stránkám využívajícím kontinuální přenos audiovizuálního materiálu (‚streamování‘) – Článek 5 odst. 1 a 5 – Právo na rozmnožování – Výjimky a omezení – Oprávněné užití)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190142&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=238467 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190142&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=238467

C‑301/15 - Marc Soulier, Sara Doke proti Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication, za přítomnosti: Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), Joëlle Wintrebert a dalších

16. listopadu 2016

(Řízení o předběžné otázce – Duševní a průmyslové vlastnictví – Směrnice 2001/29/ES – Autorské právo a práva s ním související – Články 2 a 3 – Právo na rozmnožování a právo na sdělování veřejnosti – Rozsah – ,Komerčně nedostupné‘ knihy, které nejsou nebo již nejsou uveřejněny – Vnitrostátní právní úprava, která kolektivního správce pověřuje výkonem práv na digitální využívání nedostupných knih pro komerční účely – Zákonná domněnka svolení autorů – Neexistence mechanismu zajišťujícího skutečné a individuální informování autorů)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185423&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=270498

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185423&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=270498

C‑174/15 - Vereniging Openbare Bibliotheken proti Stichting Leenrecht za přítomnosti: Vereniging Nederlands Uitgeversverbond, Stichting LIRA, Stichting Pictoright

10. listopadu 2016

(Řízení o předběžné otázce – Autorské právo a práva s ním související – Právo na pronájem a půjčování chráněných děl – Směrnice 2006/115/ES – Článek 1 odst. 1 – Půjčování rozmnoženin děl – Článek 2 odst. 1 – Půjčování předmětů – Půjčování rozmnoženiny knihy v digitální podobě – Veřejné knihovny)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185250&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=237999

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185250&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=237999

C‑641/15 - Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH proti Hettegger Hotel Edelweiss GmbH

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA

25. října 2016

(Řízení o předběžné otázce – Duševní vlastnictví – Směrnice 2006/115/ES – Článek 8 odst. 3 – Výlučné právo vysílacích organizací – Sdělování veřejnosti – Místa veřejně přístupná za vstupné – Televizní přijímače umístěné na hotelových pokojích)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184762&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=881762 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184762&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=881762

C‑110/15 - Microsoft Mobile Sales International Oy, dříve Nokia Italia SpA, Hewlett-Packard Italiana Srl, Telecom Italia SpA, Samsung Electronics Italia SpA, Dell SpA, Fastweb SpA, Sony Mobile Communications Italy SpA, Wind Telecomunicazioni SpA, proti Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE), v likvidaci, Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali (ANICA), Associazione produttori televisivi (APT), za přítomnosti: Assotelecomunicazioni (Asstel), Vodafone Omnitel Nv, H3G SpA, Movimento Difesa del Cittadino, Assoutenti, Adiconsum, Cittadinanza Attiva, Altroconsumo

22. září 2016

(Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Duševní vlastnictví – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29/ES – Výlučné právo na rozmnožování – Výjimky a omezení – Článek 5 odst. 2 písm. b) – Výjimka pro soukromé rozmnožování – Spravedlivá odměna – Uzavírání soukromoprávních smluv k určení kritérií osvobození od výběru spravedlivé odměny – Vrácení odměny, o něž může požádat pouze koncový uživatel)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5f5cecbf90e1748d3815bfc54d6d81e9e.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3uTe0?text=&docid=183705&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=315396 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5f5cecbf90e1748d3815bfc54d6d81e9e.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3uTe0?text=&docid=183705&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=315396

C‑484/14 - Tobias Mc Fadden proti Sony Music Entertainment Germany GmbH

15. září 2016

(Řízení o předběžné otázce – Informační společnost – Volný pohyb služeb – Místní bezdrátová síť (WLAN) provozovaná obchodníkem – Bezplatné veřejné poskytování – Odpovědnost zprostředkujících poskytovatelů – Pouhý přenos – Směrnice 2000/31/ES – Článek 12 – Omezení odpovědnosti – Neznámý uživatel této sítě – Porušení práv majitelů ke chráněnému dílu – Povinnost zabezpečení sítě – Občanskoprávní odpovědnost obchodníka)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183363&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8754 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183363&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8754

C‑160/15 - GS Media BV proti Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

8. září 2016

(Řízení o předběžné otázce – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29/ES – Informační společnost – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících – Článek 3 odst. 1 – Sdělování veřejnosti – Pojem – Internet – Hypertextové odkazy zpřístupňující chráněná díla dostupná na jiné internetové stránce bez svolení nositele práv – Díla dosud nezveřejněná nositelem práv – Umístění takových odkazů za účelem dosažení zisku)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183124&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=920985 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183124&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=920985

C‑494/15 - Tommy Hilfiger Licensing LLC, Urban Trends Trading BV, Rado Uhren AG, Facton Kft., Lacoste SA, Burberry Ltd proti DELTA CENTER a.s. 7. července 2016 (Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Směrnice 2004/48/ES – Dodržování práv duševního vlastnictví – Pojem ‚prostředník, jehož služby jsou užívány k porušování práva duševního vlastnictví‘ – Osoba, která má pronajatý areál tržnice a dává prodejní místa do podnájmu – Možnost vydat vůči této osobě soudní zákaz – Článek 11) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181465&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=285278 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181465&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=285278

C‑117/15 - Reha Training Gesellschaft für Sport- und Unfallrehabilitation mbH proti Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV (GEMA), za přítomnosti: Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)

31. května 2016

(Řízení o předběžné otázce – Duševní vlastnictví – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29/ES – Článek 3 odst. 1 – Směrnice 2006/115/ES – Článek 8 odst. 2 – Pojem ‚sdělování veřejnosti‘ – Umístění televizních přijímačů provozovatelem rehabilitačního centra, aby mohli pacienti sledovat televizní vysílání)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179101&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=274922

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179101&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=274922

C‑470/14 - Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) proti Administración del Estado, Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (Ametic), za přítomnosti: Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Entidad de Gestión, Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

9. června 2016

(Řízení o předběžné otázce – Duševní a průmyslové vlastnictví – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29/ES – Článek 5 odst. 2 písm. b) – Právo na rozmnožování – Výjimky a omezení – Soukromé rozmnožování – Spravedlivá odměna – Financování ze souhrnného státního rozpočtu – Přípustnost – Podmínky)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d585fb6f27dda34d94803b999cc8371c72.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OchyTe0?text=&docid=179784&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=328638

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d585fb6f27dda34d94803b999cc8371c72.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OchyTe0?text=&docid=179784&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=328638

C‑325/14 - SBS Belgium NV proti Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

19. listopadu 2015 (Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2001/29/ES – Článek 3 odst. 1 – Sdělování veřejnosti – Pojmy ‚sdělování‘ a ‚veřejnost‘ – Distribuce televizních programů – Proces označovaný jako ‚přímé dodání‘) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171788&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=397062 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171788&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=397062   C‑572/13 - Hewlett-Packard Belgium SPRL proti Reprobel SCRL, za přítomnosti: Epson Europe BV. 12. listopadu 2015 (Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Duševní vlastnictví – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29/ES – Výlučné právo na rozmnožování – Výjimky a omezení – Článek 5 odst. 2 písm. a) a b) – Výjimka pro reprografii – Výjimka pro soukromé rozmnožování – Požadavek na jednotné používání výjimek – Pojem ‚spravedlivá odměna‘ – Výběr poplatku z multifunkčních tiskáren z titulu spravedlivé odměny – Úměrná odměna – Paušální odměna – Souběh paušální a úměrné odměny – Způsob výpočtu – Příjemci spravedlivé odměny – Autoři a vydavatelé – Hudebniny) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171384&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=695767 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=171384&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=695767   C-160/15 - GS Media BV proti Sanoma Media Netherlands BV a další

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 7. dubna 2015.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=164772&pageIndex=0&doclang=cs&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=542214

C‑279/13 - C More Entertainment AB proti Linusi Sandbergovi

26. března 2015

(Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29/ES – Informační společnost – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících – Článek 3 odst. 2 – Přímý přenos sportovního utkání na internetové stránce)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d57da94d9a2b7a4d07b067ee08d8b455f1.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Och8Oe0?text=&docid=163250&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d57da94d9a2b7a4d07b067ee08d8b455f1.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Och8Oe0?text=&docid=163250&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514

C-463/12 - Copydan Båndkopi proti Nokia Danmark A/S

5. březen 2015

(Řízení o předběžné otázce - Autorské právo a práva s ním související - Směrnice 2001/29/ES - Článek 5 odst. 2 písm. b) a článek 6 - Právo na rozmnožování - Výjimka - Rozmnoženiny pro soukromé užití - Rozmnoženiny pořizované pomocí paměťových karet mobilních telefonů - Spravedlivá odměna - Poplatek z nosičů - Rovné zacházení - Vrácení poplatku - Minimální újma)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162691&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=82504

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162691&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=82504

C‑41/14 - Christie’s France SNC proti Syndicat national des antiquaires

26. února 2015

(Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2001/84/ES – Článek 1 – Duševní vlastnictví – Prodej originálů uměleckých děl v dražbách – Právo na opětný prodej ve prospěch autora originálu díla – Dlužník poplatku hrazeného z titulu práva na opětný prodej – Kupující nebo prodávající – Smluvní odchylka)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162539&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=162539&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514

C‑441/13 Pez Hejduk proti EnergieAgentur.NRW GmbH

22. leden 2015

(Řízení o předběžné otázce – Nařízení (ES) č. 44/2001 – Článek 5 bod 3 – Příslušnost ve věcech ‚deliktní a kvazideliktní odpovědnosti – Autorská práva – Obsah v elektronické podobě – Zveřejnění na internetových stránkách – Určení místa škodné události – Kritéria)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161611&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=100214

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161611&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=100214

C‑419/13 Art & Allposters International BV proti Stichting Pictoright

22. leden 2015

(Řízení o předběžné otázce – Duševní vlastnictví – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29/ES – Článek 4 – Právo na rozšiřování – Pravidlo vyčerpání – Pojem ‚předmět‘ – Přenos obrazu chráněného díla z papírového plakátu na malířské plátno – Nahrazení nosiče – Dopad na vyčerpání)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161609&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=99838

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161609&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=99838

Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof - Německo) – BestWater International GmbH v. Michael Mebes, Stefan Potsch (Věc C-348/13)

(Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Bundesgerichtshof – Autorské právo a práva s ním související - Směrnice 2001/29/ES – Informační společnost – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících – Článek 3 odstavec 1 – Sdělování veřejnosti – Pojem – Internetové odkazy umožňující přístup k chráněným dílům – Použití techniky ‚framing‘)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160965&pageIndex=0&doclang=cs&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=936514 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160965&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=936514

C-348/13 - BestWater International GmbH proti Michael Mebes a Stefan Potsch

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Bundesgerichtshof - Německo.

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&lgrec=cs&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=cs&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-348%252F13&td=%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=541236

  C‑117/13 Technische Universität Darmstadt proti Eugen Ulmer KG 11. září 2014

(Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2001/29/ES – Autorské právo a práva s ním související – Výjimky a omezení – Článek 5 odst. 3 písm. n) – Užití děl nebo jiných předmětů ochrany pro účely výzkumu nebo soukromého studia – Kniha zpřístupněná jednotlivcům prostřednictvím k tomu určených zařízení ve veřejně přístupné knihovně – Pojem díla, které není ,předmětem prodeje nebo licenčních podmínek [které nepodléhá prodejním nebo licenčním podmínkám]‘– Právo knihovny digitalizovat dílo, které je součástí její sbírky, aby jej zpřístupnila uživatelům prostřednictvím k tomu určených zařízení – Zpřístupnění díla prostřednictvím k tomu určených zařízení, která umožňují jeho tisk na papír nebo jeho ukládání na USB klíč)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157511&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=269756 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=157511&occ=first&dir=&cid=398006   C‑201/13 Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW proti Heleně Vandersteen, Christiane Vandersteen, Lilianě Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Ritě Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België 3. září 2014 (Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2001/29/ES – Autorské právo a práva s ním související – Právo na rozmnožování – Výjimky a omezení – Pojem ‚parodie‘ – Autonomní pojem unijního práva) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157281&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=224021 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157281&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=224021

C‑463/12 Copydan Båndkopi proti Nokia Danmark A/S

(STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA - PEDRA CRUZ VILLALÓNA, přednesené dne 17. června 2014)

(Duševní vlastnictví – Autorská práva a práva s nimi související – Směrnice 2001/29/ES – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti – Výlučné právo na rozmnožování – Článek 5 odst. 2 písm. b) – Článek 5 odst. 5 – Výjimky a omezení – Výjimka pro soukromé rozmnožování – Spravedlivá odměna – Oblast působnosti – Vnitrostátní právní předpisy stanovící výběr poplatku za soukromé rozmnožování určeného k financování spravedlivé odměny z výměnných nosičů pro rozmnožování – Použití na paměťové karty mobilních telefonů – Vyloučení nevýměnných nosičů pro rozmnožování – Zásada koherence – Vliv primární funkce paměťových karet – Vliv minimální újmy –Vliv svolení k rozmnožování, za něž byla či nebyla poskytnuta úplata – Vliv použití účinných opatření pro technologickou ochranu –Vliv neoprávněnosti zdroje pro rozmnožování – Subjekt povinný k platbě poplatku určeného k financování odměny)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153781&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=412046

C‑360/13 Public Relations Consultants Association Ltd proti Newspaper Licensing Agency Ltd a další

5. června 2014

(Autorská práva – Informační společnost – Směrnice 2001/29/ES – Článek 5 odst. 1 a 5 – Rozmnožování – Výjimky a omezení – Vytváření kopií internetové stránky na obrazovce a ve vyrovnávací paměti (cache) pevného disku při prohlížení internetu – Dočasný úkon rozmnožení – Krátkodobý nebo akcesorický úkon – Nedílná a podstatná součást technologického procesu – Oprávněné užití – Samostatný hospodářský význam)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153302&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=82484

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153302&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=82484

  C‑131/12 Google Spain SL, Google Inc. proti Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González 13. květen 2014

(Osobní údaje – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním těchto údajů – Směrnice 95/46/ES – Články 2, 4, 12 a 14 – Věcná a územní působnost – Internetové vyhledávače – Zpracování údajů obsažených na webových stránkách – Vyhledávání, indexování a ukládání uvedených údajů – Odpovědnost provozovatele vyhledávače – Provozovna na území členského státu – Rozsah povinností uvedeného provozovatele a rozsah práv subjektu údajů – Listina základních práv Evropské unie – Články 7 a 8)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0131&qid=1410264631995&from=CS http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62012CJ0131&qid=1410264631995&from=EN

C‑475/12 UPC DTH Sàrl proti Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

30. duben 2014

(Odvětví telekomunikací – Sítě a služby elektronických komunikací – Volný pohyb služeb – Článek 56 SFEU – Směrnice 2002/21/ES – Přeshraniční poskytování balíčku rozhlasových a televizních programů – Podmíněný přístup – Příslušnost vnitrostátních regulačních orgánů – Registrace – Povinnost usadit se)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151525&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=500901

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151525&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=500901

C‑435/12 ACI Adam BV a další proti Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding,

10. duben 2014

(Řízení o předběžné otázce – Duševní vlastnictví – Autorská práva a práva s nimi související – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti – Směrnice 2001/29/ES – Článek 5 odst. 2 písm. b) a odst. 5 – Právo na rozmnožování – Výjimky a omezení – Rozmnožování pro soukromé užití – Oprávněnost původu rozmnoženiny – Směrnice 2004/48/ES – Oblast působnosti)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150786&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=748374 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150786&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=748374

C‑387/12 - Hi Hotel HCF SARL proti Uwemu Spoeringovi

3. dubna 2014

(Soudní spolupráce v občanských věcech – Nařízení (ES) č. 44/2001 – Mezinárodní příslušnost v oblasti deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti – Jednání, k němuž došlo v jednom členském státě, spočívající v účasti na protiprávním jednání, k němuž došlo na území druhého členského státu – Určení místa, kde došlo ke škodné události)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150288&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=150288&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514

C‑314/12 UPC Telekabel Wien GmbH proti Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH

27. březen 2014

(Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Informační společnost – Směrnice 2001/29/ES – Webové stránky zpřístupňující veřejnosti kinematografická díla bez souhlasu nositelů práva souvisejícího s právem autorským – Článek 8 odst. 3 – Pojem ,zprostředkovatelé, jejichž služby jsou třetí stranou využívány k porušování autorského práva nebo práva s ním souvisejícíhoʻ – Poskytovatel internetového připojení – Příkaz určený poskytovateli internetového připojení, jenž mu zakazuje poskytovat zákazníkům přístup k webovým stránkám – Vyvážení základních práv)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149924&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=518681

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149924&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=518681

C-351/12 OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. proti Léčebným lázním Mariánské Lázně a.s.

27. únor 2014

(Směrnice 2001/29/ES – Autorské právo a práva s ním související v informační společnosti – Pojem ‚sdělování veřejnosti‘ – Šíření děl na pokojích lázeňského zařízení – Přímý účinek ustanovení směrnice – Články 56 SFEU a 102 SFEU – Směrnice 2006/123/ES – Volný pohyb služeb – Hospodářská soutěž – Výlučné právo na kolektivní správu autorských práv)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0351:CS:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0351:EN:HTML

C-466/12 Nils Svensson, Sten Sjögren, Madelaine Sahlman, Pia Gadd proti Retriever Sverige AB

13. únor 2014

(Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29/ES – Informační společnost – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících – Článek 3 odst. 1 – Sdělování veřejnosti – Pojem – Internetové odkazy (,hypertextové odkazy‘) umožňující přístup k chráněným dílům)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0466:CS:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CJ0466:EN:HTML

C-435/12 ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, BAS Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV, Verbatim GmbH proti Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding (STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA - PEDRA CRUZ VILLALÓNA - přednesené dne 9. ledna 2014)

(Duševní vlastnictví – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29/ES – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti – Výlučné právo na rozmnožování – Článek 5 odst. 2 písm. b) – Článek 5 odst. 5 – Výjimky a omezení – Výjimka pro soukromé rozmnožování – Působnost – Rozmnoženiny pořízené z neoprávněného zdroje – Poplatek za soukromé rozmnožování – Směrnice 2004/48/ES – Dodržování práv duševního vlastnictví – Článek 14 – Náklady řízení – Působnost)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146201&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=106531

C‑98/13 - Martin Blomqvist proti Rolex SA, Manufacture des Montres Rolex SA

6. února 2014

(Řízení o předběžné otázce – Nařízení (ES) č. 1383/2003 – Opatření, která mají zabránit uvedení padělků a nedovolených napodobenin na trh – Článek 2 – Oblast působnosti nařízení – Prodej padělaných hodinek ze třetího státu prostřednictvím internetu jednotlivci s bydlištěm v členském státě k soukromým účelům – Zabavení hodinek celními orgány při jejich vstupu na území členského státu – Řádnost zabavení – Podmínky – Podmínky týkající se porušení práv duševního vlastnictví – Směrnice 2001/29/ES – Článek 4 – Veřejné rozšiřování – Směrnice 2008/95/ES – Článek 5 – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 9 – Užívání v obchodním styku)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147506&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=147506&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514   C‑521/11 - Amazon.com International Sales Inc., Amazon EU Sàrl, Amazon.de GmbH, Amazon.com GmbH, v likvidaci, Amazon Logistik GmbH v Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH 11. červenec 2013

(Sbližování právních předpisů – Duševní vlastnictví – Autorské právo a práva s ním související – Výlučné právo na rozmnožování – Směrnice 2001/29/ES – Článek 5 odst. 2 písm. b) – Spravedlivá odměna – Uplatnění bez rozdílu, avšak s případným nárokem na vrácení poplatku za soukromé rozmnožování, určeného k financování odměny – Použití vybraného výtěžku zčásti pro nositele práva a zčásti pro sociální nebo kulturní zařízení – Dvojí platba poplatku za soukromé rozmnožování v rámci přeshraniční operace)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0521:CS:HTML http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0521:EN:HTML

C‑457/11 až C‑460/11 - Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) proti Kyocera, dříve Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH (C‑457/11), Canon Deutschland GmbH (C‑458/11) a Fujitsu Technology Solutions GmbH (C‑459/11), Hewlett-Packard GmbH (C‑460/11) v Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

27. červen 2013

(Duševní a průmyslové vlastnictví – Autorské právo a práva s ním související v informační společnosti – Směrnice 2001/29/ES – Právo na rozmnožování – Spravedlivá odměna – Pojem ,rozmnoženiny na papíře nebo jakémkoliv podobném nosiči, přičemž tyto rozmnoženiny vznikly použitím jakékoliv fotografické techniky nebo některým jiným procesem s podobnými účinky‘ – Následky nepoužití dostupných technologických prostředků určených k tomu, aby zabraňovaly úkonům nebo omezovaly úkony, ke kterým nebylo uděleno svolení – Následky výslovně nebo implicitně uděleného svolení k pořizování rozmnoženin)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0457:CS:HTML http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0457:EN:HTML

T‑442/08 - International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), se sídlem v Neuilly‑sur‑Seine (Francie), zastoupená J.-F. Bellisem a K. Van Hovem, advokáty, žalobkyně, podporovaná European Broadcasting Union (EBU), se sídlem v Grand‑Saconnex (Švýcarsko), zastoupená D. Slaterem, solicitor, a D. Waelbroeckem, advokátem, vedlejší účastnicí v Evropská komise, zastoupená F. Castillem de la Torre a A. Biolanem, jako zmocněnci, žalované

12. duben 2013

(Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Autorská práva k veřejnému provozování hudebních děl prostřednictvím internetu, družicového vysílání a kabelového přenosu – Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES – Rozdělení zeměpisného trhu – Dvoustranné smlouvy mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu – Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit licence pro více území a více repertoárů – Důkaz – Presumpce neviny)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008TJ0442:CS:HTML http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008TJ0442:EN:HTML  

C‑607/11 - ITV Broadcasting Ltd, ITV 2 Ltd, ITV Digital Channels Ltd, Channel 4 Television Corporation, 4 Ventures Ltd, Channel 5 Broadcasting Ltd, ITV Studios Ltd proti TVCatchup Ltd

7. března 2013

(Směrnice 2001/29/ES – Článek 3 odst. 1 – Šíření vysílání poskytovatelů komerčního televizního vysílání třetí stranou prostřednictvím internetu – ‚Live streaming‘ – Sdělování veřejnosti)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134604&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134604&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514

C‑173/11 - Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd proti Sportradar GmbH, Sportradar AG

18. října 2012 (Směrnice 96/9/ES – Právní ochrana databází – Článek 7 – Zvláštní právo – Databáze probíhajících utkání fotbalových ligových soutěží – Pojem ,zužitkování‘ – Místo, kde dochází k zužitkování“) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128651&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=396836 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128651&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=396836   C‑128/11 - UsedSoft GmbH v Oracle International Corp.

3. červenec 2012

(Právní ochrana počítačových programů – Uvádění licencí k ‚použitým‘ počítačovým programům staženým z internetu na trh – Směrnice 2009/24/ES – Článek 4 odst. 2 a čl. 5 odst. 1 – Vyčerpání práva na rozšiřování – Pojem ‚oprávněný nabyvatel‘) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0128:CS:HTML http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0128:EN:HTML   C-510/10 - DR, TV2 Danmark A/S v NCB — Nordisk Copyright Bureau 26. duben 2012

(Sbližování právních předpisů — Autorské právo a práva s ním související — Směrnice 2001/29/ES — Článek 5 odst. 2 písm. d) — Právo na sdělování děl veřejnosti — Výjimka z práva na rozmnožování — Dočasné záznamy děl vytvořené vysílacími organizacemi jejich vlastními prostředky a pro jejich vlastní vysílání — Vytvoření záznamu s využitím prostředků třetí osoby — Povinnost vysílací organizace zjednat nápravu jakéhokoli škodlivého následku jednání či opomenutí třetí osoby)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0510:CS:HTML http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0510:EN:HTML   C-461/10 - Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, Storyside AB v Perfect Communication Sweden AB 19. duben 2012 (Autorské právo a práva s ním související — Zpracování údajů prostřednictvím internetu — Zásah do výlučného práva — Audioknihy zpřístupněné na internetu prostřednictvím serveru FTP z IP adresy poskytnuté poskytovatelem internetového připojení — Soudní příkaz určený poskytovateli internetového připojení sdělit jméno a adresu uživatele IP adresy) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0461:CS:HTML http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0461:EN:HTML   C–162/10 - Phonographic Performance (Ireland) Limited v Ireland and Attorney General 15. březen 2012 (Autorská práva a práva s nimi související - Směrnice 2006/115/ES - Články 8 a 10 - Pojmy ‚uživatel‘ a ‚sdělování veřejnosti‘ - Šíření zvukových záznamů prostřednictvím rozhlasových nebo televizních přijímačů, jimiž jsou vybaveny hotelové pokoje.) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=120461&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11365 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=120461&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11404   C–135/10 - Societá Consortile Fonografici (SCF) v Marco Del Corso 15. březen 2012 (Autorské právo a práva s ním související v informační společnosti - Přímá použitelnost Římské úmluvy, Dohody TRIPS a Smlouvy WPPT v unijním právním řádu - Směrnice 92/100/EHS - Článek 8 odst. 2 - Směrnice 2001/29/ES - Pojem ‚sdělování veřejnosti‘ - Sdělování zvukových záznamů veřejnosti prostřednictvím rozhlasového vysílání v zubní ordinaci.) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=120443&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11300 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=120443&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11323   C-360/10 - Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v Netlog NV 16. únor 2012 (Informační společnost - Autorské právo - Internet - Poskytovatel hostingových služeb - Zpracování informací ukládaných na platformě sociální sítě dostupné na internetu - Zavedení systému filtrování těchto informací za účelem zamezení zpřístupnění souborů porušujících autorská práva - Neexistence obecné povinnosti dohledu nad ukládanými informacemi.) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11252 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11277   C-70/10 - Scarlet Extended SA v Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) 24. listopad 2011 (Informační společnost - Autorské právo - Internet - Programy ‚peer-to-peer‘ - Poskytovatelé internetového připojení - Zavedení systému filtrování elektronických sdělení za účelem zamezení výměny souborů porušujících autorská práva - Neexistence obecné povinnosti dohledu nad přenášenými informacemi.) http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=cs&num=C-70/10 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=115202&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11115

Spojené věci C‑431/09 a C‑432/09 - Airfield NV, Canal Digitaal BV proti Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C‑431/09), a Airfield NVproti Agicoa Belgium BVBA (C‑432/09)

13. října 2011

(Autorské právo – Družicové vysílání – Směrnice 93/83/EHS – Článek 1 odst. 2 písm. a) a článek 2 – Sdělení veřejnosti pomocí družice – Poskytovatel satelitního balíčku – Jednota sdělení veřejnosti pomocí družice – Přičitatelnost tohoto sdělení – Povolení majitelů autorských práv k tomuto sdělování)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111226&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111226&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514

Spojené věci C‑403/08 a C‑429/08 - Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA proti QC Leisure, Davidu Richardsonovi, AV Station plc, Malcolmu Chamberlainovi, Michaelu Maddenovi, SR Leisure Ltd, Philipu Georgi Charlesi Houghtonovi, Dereku Owenovi (C‑403/08) a Karen Murphy proti Media Protection Services Ltd (C‑429/08)

4. října 2011

(Družicové vysílání – Vysílání fotbalových utkání – Příjem televizního vysílání za pomoci satelitních dekódovacích karet – Satelitní dekódovací karty legálně uváděné na trh v jednom členském státě a používané v jiném členském státě – Zákaz uvádění na trh a používání v určitém členském státě – Promítání pořadů v rozporu s poskytnutými výhradními právy – Autorské právo – Vysílací práva – Výhradní licence pro televizní vysílání na území jediného členského státu – Volný pohyb služeb – Článek 56 SFEU – Hospodářská soutěž – Článek 101 SFEU – Cílené omezení hospodářské soutěže – Ochrana služeb s podmíněným přístupem – Nedovolené zařízení – Směrnice 98/84/ES – Směrnice 2001/29/ES – Rozmnožování děl v paměti satelitního dekodéru a na televizní obrazovce – Výjimka z práva na rozmnožování – Sdělování děl veřejnosti v restauračních zařízeních – Směrnice 93/83/EHS)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=110361&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=110361&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514   C-324/09 - L’Oréal SA and Others v eBay International AG and Others 12. červenec 2011 (Ochranné známky - Internet - Nabídka k prodeji značkových výrobků na on-line tržišti určeném spotřebitelům v Unii, které jsou držitelem práv určeny k prodeji ve třetích zemích - Odstranění obalů z uvedených výrobků - Směrnice 89/104/EHS - Nařízení (ES) č. 40/94 - Odpovědnost provozovatele on-line tržiště - Směrnice 2000/31/ES (,směrnice o elektronickém obchodu‘) - Soudní zákazy vůči uvedenému provozovateli - Směrnice 2004/48/ES (,směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví‘).) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=107261&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11165 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=107261&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11137   C-271/10 - Vereniging van Educative en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) Belgische Staat 30. červen 2011 (Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Raad van State - Belgie. Směrnice 92/100/EHS - Autorské právo a práva s ním související - Veřejné půjčování - Odměna autorů - Odpovídající příjmy.) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=106021&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1754427 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=106021&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1754427

C‑462/09 - Stichting de Thuiskopie proti Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee

16. června 2011

(Sbližování právních předpisů – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29/ES – Právo na rozmnožování – Výjimky a omezení – Výjimka pro rozmnožování k soukromému užití – Článek 5 odst. 2 písm. b) a odst. 5 – Spravedlivá odměna – Osoba povinná zaplatit poplatek určený na financování této odměny – Prodej na dálku uskutečněný mezi dvěma osobami s bydlištěm v různých členských státech)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=85089&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=85089&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514

C‑393/09 - Bezpečnostní softwarová asociace – Svaz softwarové ochrany proti Ministerstvu kultury

22. prosince 2010

(Duševní vlastnictví – Směrnice 91/250/EHS – Právní ochrana počítačových programů – Pojem ,vyjádření počítačového programu v jakékoliv formě‘ – Vztažení či nevztažení na grafické uživatelské rozhraní programu – Autorské právo – Směrnice 2001/29/ES – Autorské právo a práva s ním související v informační společnosti – Televizní vysílání grafického uživatelského rozhraní – Sdělování díla veřejnosti)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83458&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83458&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514   C-467/08 - Padawan SL v Sociedad General de Autores y Editores de Espaňa  (SGAE) 21. října 2010 (Sbližování právních předpisů - Autorské právo a práva s ním související - Směrnice 2001/29/ES - Právo na rozmnožování - Výjimky a omezení - Výjimka pro rozmnožování k soukromému užití - Pojem ‚spravedlivá odměna‘ - Jednotný výklad - Provedení členskými státy - Kritéria - Meze - Poplatek za soukromé rozmnožování uplatněný na vybavení, přístroje a nosiče určené k digitálnímu rozmnožování.) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83635&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10491 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83635&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10491   C‑5/08 - Infopaq International A/S proti Danske Dagblades Forening

16. července 2009

(Autorská práva – Informační společnost – Směrnice 2001/29/ES – Články 2 a 5 – Literární a umělecká díla – Pojem ‚rozmnožování‘ – Rozmnožování ‚po částech‘ – Rozmnožování krátkých výňatků z literárních děl – Články v tisku – Dočasné a krátkodobé rozmnoženiny – Technický proces spočívající ve skenování článků, následném převedení do textového souboru, elektronickém zpracování rozmnoženiny, uložení části této rozmnoženiny a jejím vytištění)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72482&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72482&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514

C‑456/06 - Peek & Cloppenburg KG proti Cassina SpA

17. dubna 2008

(Autorské právo – Směrnice 2001/29/ES – Článek 4 odst. 1 – Veřejné rozšiřování originálu díla nebo jeho rozmnoženiny prodejem nebo jiným způsobem – Užívání rozmnoženin nábytku chráněného autorským právem jako kusů nábytku vystavených v prodejní síni, jakož i jako dekorace ve výkladní skříni – Neexistence převodu vlastnictví či držby)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71605&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=71605&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514   C-275/06 - Productores de Música de Espaňa (Promusicae) Telefónica de Espaňa SAU 29. leden 2008 (Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid - Španělsko. Informační společnost - Povinnosti poskytovatelů služeb - Uchovávání a zpřístupnění určitých provozních údajů - Povinnost zpřístupnění - Meze - Ochrana důvěrnosti elektronických komunikací - Slučitelnost s ochranou autorského práva a práv s ním souvisejících - Právo na účinnou ochranu duševního vlastnictví.) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70107&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1794378 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=70107&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1794378   C–306/05 - Sociedad General de Autores y Editores de Espaňa SGAE v Rafael Hoteles SA 7. prosinec 2006 (Autorské právo a práva s ním související v informační společnosti - Směrnice 2001/29/ES - Článek 3 - Pojem ,sdělování veřejnosti" - Díla sdělovaná prostřednictvím televizních přijímačů umístěných v hotelových pokojích.) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=66355&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11220 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=66355&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11199

C‑479/04 - Laserdisken ApS proti Kulturministeriet

12. září 2006

(Směrnice 2001/29/ES – Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti – Článek 4 – Právo na rozšiřování – Pravidlo vyčerpání – Právní základ – Mezinárodní dohody – Politika v oblasti hospodářské soutěže – Zásada proporcionality – Svoboda projevu – Zásada rovnosti – Články 151 ES a 153 ES)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=63876&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=63876&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514

C‑192/04 - Lagardère Active Broadcast, právní nástupkyně Europe 1 communication SA, proti Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE), Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL), za přítomnosti: Compagnie européenne de radiodiffusion et de télévision Europe 1 SA (CERT)

14. července 2005

(Autorské právo a související práva – Vysílání zvukových záznamů – Spravedlivý poplatek)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60584&pageIndex=0&doclang=cs&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60584&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=936514   C-245/00 - Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) v Nederlandse Omroep Stichting (NOS) 6. únor 2003 (Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Hoge Raad der Nederlanden - Nizozemsko.) http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48034&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1751725 http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47717&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1751725