Evropská unie

Směrnice:

(Odkazy na českou a anglickou verzi)

Návrh nařízení - Digital Services Act, Digital Markets Act
15.12.2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2347
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2348
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2019/790 ze dne 17. dubna 2019, o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2019/789 ze dne 17. dubna 2019, kterou se stanovují pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů, a kterou se mění směrnice Rady 93/83/EHS
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/26/EU ze dne 26. února 2014, o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl on-line na vnitřním trhu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/28/EU ze dne 25. října 2012, o některých povolených způsobech užití osiřelých děl

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:CS:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0005:0012:EN:PDF

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/77/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění Směrnice č. 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:265:0001:0005:CS:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:265:0001:0005:EN:PDF

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 (původní Směrnice Rady č. 93/98/EHS ze dne 29. října 1993), o harmonizaci ochranné doby práva autorského a některých práv souvisejících s právem autorským (kodifikovaná verze)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0012:0018:CS:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:372:0012:0018:EN:PDF

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/115/ES ze dne 12. Prosince 2006 (původní Směrnice Rady č. 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992), o právu na pronájem a půjčování, jakož i o některých právech souvisejících s právem autorským v oblasti duševního vlastnictví (kodifikovaná verze) – (Směrnice o pronájmu a půjčování)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0028:0035:CS:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0028:0035:EN:PDF

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/24/ES ze dne 15. března 2006, o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:CS:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:EN:PDF

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES  ze dne 29. dubna 2004, o dodržování práv duševního vlastnictví

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0048&qid=1431008681930&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0048&qid=1431008681930&from=EN

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/58/ES ze dne 12. července 2002, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:cs:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:en:HTML

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/84/ES ze dne 27. září 2001, o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálního díla uměleckého

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0084&qid=1431013604666&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0084&qid=1431013604666&from=EN

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/29/ES ze dne 22. května 2001, o harmonizaci některých aspektů práva autorského a práv souvisejících s právem autorským v informační společnosti - (Informační směrnice)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:CS:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:EN:PDF

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/31/ES ze dne 8. června 2000, o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu v rámci vnitřního trhu - (Směrnice o elektronickém obchodu)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:CS:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:En:HTML

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/84/ES ze dne 20. listopadu 1998, o právní ochraně služeb založených na podmíněném přístupu nebo služeb skládajících se z podmíněného přístupu

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0084:CS:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0084:EN:HTML

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 96/9/ES ze dne 11. března 1996, o právní ochraně databází

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0009:CS:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1996:077:0020:0028:EN:PDF

Směrnice Rady č. 93/98/EHS ze dne 29. října 1993, o harmonizaci ochranné doby práva autorského a některých práv souvisejících s právem autorským

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0098:CS:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:290:0009:0013:EN:PDF

Směrnice Rady č. 93/83/EHS  ze dne 27. září 1993, o koordinaci některých pravidel z oboru práva autorského a práv souvisejících s právem autorským vztahujících se na satelitní vysílání a kabelový přenos

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0083:CS:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0083:EN:HTML

Směrnice Rady č. 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992, o právu na pronájem a půjčování, jakož i o některých právech souvisejících s právem autorským v oblasti duševního vlastnictví

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0100:CS:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1992:346:0061:0066:EN:PDF