Česká republika

Česká republika finančně podporuje nejrůznější kulturní projekty. Zde je přehled základních možností podpory hudebních projektů (vydávání zvukových, zvukově obrazových záznamů atd.):

1) Ministerstvo kultury České republiky - výběrové dotační řízení (Hudební umění - oblast alternativní hudby)

- Vyhlášení výběrového dotačního řízení bývá v průběhu srpna daného roku.

- Uzávěrka podávání žádostí je pak na konci září / začátku října.

- Tematickým okruhem pro vydávání zvukových a zvukově obrazových záznamů je bod 7 ,,Nahrávání, výroba, rozmnožování, sdělování zvukových a zvukově-obrazových záznamů s českou dramaturgicky objevnou, uměleckou a výrazně nekomerční hudbou" ( - na podporu zhotovování, rozmnožování nebo digitální distribuci zvukových nebo zvukově obrazových záznamů).

- O dotaci mohou žádat právnické, ale i fyzické osoby. Pro podmínky, co musí jednotlivé osoby splňovat viz aktuální dokument ,,Vyhlášení - alternativní hudba".

- Žádost musí být podána elektronicky i písemně. Pro veškeré náležitosti, které musí žádost obsahovat viz aktuální dokumenty ,,Vyhlášení - alternativní hudba", ,,Žádost - alternativní hudba" a ,,Rozpočet - alternativní hudba".

- Žadatel může předložit maximálně tři žádosti (tři projekty).

- Výběrové dotační řízení je určeno na částečnou úhradu nákladů.

- Státní dotace nejsou určeny pro ziskové projekty (statní dotace jsou určeny na úhradu ztrátových nákladů projektu, nelze je užít za účelem dosažení zisku).

- Obchodní společnosti mohou žádat maximálně o 50% nákladů na daný projekt (maximální však do výše vykázané ztráty). Aktuální verze dokumentu ,,Vyhlášení - alternativní hudba" k tomuto ještě stanoví: ,,Při stanovení výše dotací se vychází z kalkulovaných (plánovaných) nákladů. Dojde-li k úspoře finančních prostředků, má se za to, že došlo k úspoře prostředků státního rozpočtu. ... Pokud bude realizací dotovaného projektu dosaženo faktického zisku, bude tento příjmem státního rozpočtu, a to až do výše poskytnuté dotace, a musí být tudíž příjemcem vrácen do státního rozpočtu."

 - Projekty, na které se žádá o finanční podporu, musí vykazovat příjmy z realizace.

 - Aktuální verze dokumentu ,,Vyhlášení - alternativní hudba" také stanoví, co nelze z dotace hradit. Pro projekty, které žádaly v roce 2012 o podporu pro rok 2013 to byly tyto výdaje: ,,... výdaje na mzdy, pohoštění, dary, pohonné hmoty (vyjma pohonných hmot hrazených v rámci cestovních náhrad), náklady na vyškolení personálu nebo zpracování projektu, investiční náklady, účetní a právní služby a náklady související s udílením věcných či finančních ocenění. Výdaje spojené se zahraničními cestami lze hradit jen v případě, že jsou přímou součástí projektu. Veškeré nepřímé provozní náklady (např. nájem kanceláří, elektrická energie, telefony, faxy, poštovné) lze hradit z dotace, pokud prokazatelně souvisejí s realizací projektu, maximálně však do výše 10% dotace; a to výhradně na základě doporučení komise pro výběrové dotační řízení."

- Projekty se musí realizovat a profinancovat do konce příslušného roku (pro který je o finanční podporu žádáno).

- Na dotaci není právní nárok. Ministerstvo kultury nemusí zdůvodnit rozhodnutí o nepřidělení či snížení požadované dotace.

Ve výběrovém dotačním řízení je také část Hudební umění - oblast klasické hudby, v níž je také možno žádat o finanční podporu. 

Související odkazy:

Hlavní stránka MK ČR: http://www.mkcr.cz

Granty a dotace: https://www.mkcr.cz/vyberova-dotacni-rizeni-podminky-vyhlaseni-vysledky-1885.html

2) Státní fond kultury České republiky - účelové dotace

- Přihlásit se může ,,jakýkoliv projekt".

- Nejsou preferovány konkrétní hudební žánry, je možné žádat o udělení účelové dotace i pro vydávání zvukových nosičů s mluveným slovem.

- Vše ve výsledku závisí na posouzení Radou fondu.

- Žádosti o poskytnutí prostředků Fondu na podporu kulturních projektů se mohou podávat průběžně během celého roku.

- Rada fondu se schází pravidelně jednou za měsíc.

- O podané žádosti rozhodne do 90 dnů (3 měsíců), pak vyzve žadatele k účasti na tzv. slyšení (to trvá cca 5-10 minut) - zde by měl žadatel představit projekt, sdělit novinky v projektu (které se udály během té lhůty 90 dnů) a zodpovědět dotazy členů Rady fondu.

- Rada fondu pak rozhodne o podpoře (o udělení účelové dotace).

- Poté je v termínu 30 dnů sepsána se žadatelem smlouva.

 - Vydávání zvukových nosičů (i v případě mluveného slova) by nejspíš mělo spadat do bodu a) - podpora vzniku, realizace a uvádění umělecky hodnotných děl.

- Musí se však jednat o českou kulturu a české autory!

- Formy podpory jsou: účelová dotace, půjčka, návratná finanční výpomoc - žádá se však většinou o účelovou.

- Výše požadované částky může být (dle Informací pro žadatele k předkládání projektů Státnímu fondu kultury) max. do 2/3 celkových nákladů (max. do 60 %).

- Při podávání žádosti musí být zaplacen tzv. žadatelský poplatek (min. http://www.ifpi.cz/ceska-republika/ http://www.ifpi.cz/ceska-republika/2.000,- Kč, max. 10.000,- Kč, jinak 1 % z částky, kterou žadatel požaduje) - poplatek slouží na úhradu nákladů spojených s posouzením žádosti (Rada fondu si může zadat - v souvislosti s posouzením projektu - i vypracování odborného posudku). Není nutné žádat ještě u nějakého jiného veřejného zdroje o podporu. Žadatel však musí doložit, že zbylou částku pokryje buď ze svých zdrojů či z dalších podpor apod.

- Žádost na podporu projektu se nemusí týkat (jako je tomu u výběrového dotačního řízení MK ČR) pouze ,,ztrátových projektů". Fond podporuje i projekty ziskové !

- Pokud je projekt kvalitní, tak bývá podpořen. Ne však plnou částkou odpovídající 60 % nákladů projektu.

- Pokud je přeci jen vydáno negativní rozhodnutí, tak proti němu není možné odvolání (protože celý proces posuzování žádostí atd. není správním řízením).

Související odkazy:
Hlavní stránka Fondu: https://www.mkcr.cz/statni-fond-kultury-cr-42.html

Aktuality (+ kontakty):

https://www.mkcr.cz/informace-pro-zadatele-o-dotaci-pozastaveni-prijmu-zadosti-na-rok-2019-553.html

https://www.mkcr.cz/kontakty-566.html

Legislativní aj. předpisy: https://www.mkcr.cz/legislativni-aj-predpisy-561.html

Podpořené projekty: https://www.mkcr.cz/podporene-projekty-564.html

Formuláře (žádost; vyúčtování dotace): https://www.mkcr.cz/formulare-565.html

Výroční zprávy a rozpočty: https://www.mkcr.cz/vyrocni-zpravy-a-rozpocty-568.html