Česká republika

Přehled vybrané legislativy:

 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99

Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-116

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121

https://www.mkcr.cz/predpisy-zakonu-709.html

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád).

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-120

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-143

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-150

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).

https://business.center.cz/business/pravo/zakony/infspol/

- Výkladové stanovisko k § 3 až 6 zákona č.480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

- http://www.mpo.cz/dokument107038.html

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2012&cz=89

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-91

Zákon č. 273/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-273

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-304

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-250

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-251

Odkazy na anglickou verzi vybrané české legislativy:

(English versions of some Czech Acts, etc.)

Consolidated text of Act No. 121/2000, on Copyright and Rights Related to Copyright and on Amendment to Certain Acts (the Copyright Act), as amended by Act No. 81/2005, Act No. 61/2006 and Act No. 216/2006

http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/12-AZ_2006_v_AJ.pdf

http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=126153

Amendment No. 168/2008 Coll. to the Copyright Act (entered into force on 19 May 2008)

https://www.mkcr.cz/predpisy-v-anglickem-prekladu-711.html

Decree No. 488/2006 Coll., as amended by Decree No. 408/2008 Coll. defining types of devices for making reproductions, types of blank record carriers and the amount of lump-sum remuneration

https://www.mkcr.cz/predpisy-v-anglickem-prekladu-711.html

Act No. 480/2004 Coll., on certain information society services and on the amendment to certain other acts (Certain Information Society Services Act)

http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,1198/

http://www.zakonyanglicky.cz/?documentation=act-no-4802004-coll-on-certain-information-society-services

Act No. 513/1991 Coll., (Commercial Code)

http://www.justiniano.com/codigos_juridicos/cheka/codigo_comercial.pdf