Obecné informace

Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z. s. (ČNS IFPI) je českou národní sekcí nevládní neziskové organizace s hlavním sídlem v Curychu (Švýcarsko).

V České republice je národní sekce této organizace tzv. zvláštní organizací pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích, sdružuje na základě dobrovolnosti výrobce zvukových a hudebních zvukově-obrazových záznamů, kteří mají stálé sídlo nebo bydliště v České republice. (ČNS IFPI byla do 31. 12. 2013 samostatným právním subjektem podle § 1 odst. 3 a § 3 odst. 1 zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činností organizací s mezinárodním prvkem, ve znění pozdějších předpisů.)

ČNS IFPI je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 911 ke dni 1. ledna 2014.

Nové stanovy ČNS IFPI jsou účinné ode dne 6.9.2022 a jejich znění bylo schváleno na zasedání členské schůze ČNS IFPI dne 6.9.2022.

ČNS IFPI v současné době sdružuje 27 členských společností (jak českých tak mezinárodních resp. nadnárodních) a podnikajících FO (živnostníků). Příkladem uvádíme firmy Universal Music, Sony Music Entertainment, Warner Music Czech Republic, SUPRAPHON, BrainZone a další.

Mezi hlavní činnosti ČNS IFPI patří ochrana práv výrobců zvukových a hudebních zvukově-obrazových záznamů, protipirátská činnost, edukace a osvěta v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, sledování a podílení se na tvorbě nových legislativních rámců atd.