Mezinárodní právo

Mezinárodní úmluvy a smlouvy:

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z 9.9. 1886, doplněná v Paříži dne 4. května 1896, revidovaná v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněná v Bernu dne 20. března 1914 a revidovaná v Římě dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14.července 1967 a v Paříži dne 24. července 1971 (viz. vyhl.č. 133/1980 Sb.), ve znění změny ze dne 28.9. 1979 (viz vyhl. č. 19/1985 Sb.)

http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=283698

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-133

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-19

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která je jednou z příloh Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) – viz sděl. č. 191/1995 Sb., (TRIPS - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)

http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/sb51-95.pdf

Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací ze dne 26. října 1961 (vyhl. č. 192/1964 Sb., ve znění opravy č. 157/1965 Sb.) – Římská úmluva

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1964-192

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1965-157

Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském Ženeva 1996 ze dne 20. prosince 1996 (viz sděl. 33/2002 Sb. m. s.), (WCT - WIPO Copyright Treaty)

http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/sb015-02m.pdf

Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech Ženeva 1996 ze dne 20. prosince 1996 (viz sděl. 48 / 2002 Sb. m. s.), (WPPT - WIPO Performances and Phonograms Treaty)

http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/sb021-02m.pdf

Úmluva o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů ze dne 29. října 1971 (viz vyhl. 32/1985 Sb.) – Ženevská úmluva

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-32

Všeobecná úmluva o autorském právu revidovaná v Paříži dne 24. července 1971 (viz vyhl. č. 134/1980 Sb.)

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1980-134