Činnost ČNS IFPI

Činnost ČNS IFPI pro členy:

ČNS IFPI prosazuje společné zájmy výrobců zvukových záznamů a hudebních zvukově-obrazových záznamů na území České republiky a v zahraničí a spolupracuje při naplňování tohoto cíle s dalšími subjekty, organizacemi a institucemi, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

Mezi hlavní činnost, kterou ČNS IFPI vykonává, patří ochrana práv. Jedná se zejména o ochranu práv vznikajících při:
a)  vysílání zvukových a hudebních zvukově-obrazových záznamů pro komerční účely a
b)  pořizování rozmnoženin zvukových a hudebních zvukově-obrazových záznamů pro komerční účely a nakládání s nimi.

Za účelem ochrany práv výrobců zvukových a hudebních zvukově-obrazových záznamů ČNS IFPI

a) vykonává samostatně i ve spolupráci s příslušnými státními orgány aktivní protipirátskou činnost a poskytuje jim potřebnou odbornou pomoc včetně vypracovávání odborných vyjádření a znaleckých posudků,

b) vstupuje v jednání s ochrannými organizacemi autorů a výkonných umělců, jejichž předmětem činnosti je ochrana práv autorů a výkonných umělců v souvislosti s výrobou a rozšiřováním zvukových a hudebních zvukově-obrazových záznamů a jejich veřejným užitím,

c) jedná se státními orgány a se státními i nestátními organizacemi a jejich sdruženími, jejichž předmět činnosti se přímo dotýká práv výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů,

d) zastupuje členské společnosti ČNS IFPI na základě plných mocí před soudy; ČNS IFPI je také na základě plných mocí oprávněna k vymáhání dlužných částek za škody, které byly výrobcům způsobeny a k inkasu částek za náhrady škod,

e) v rozsahu delegované pravomoci reprezentuje české výrobce zvukových a zvukově-obrazových záznamů vůči mezinárodním orgánům a organizacím,

f)  poskytuje právní a odborné poradenství,

g)  zpracovává rádiové, prodejní aj. statistiky a žebříčky,

h)  věnuje se edukaci, přednáškové a osvětové činnosti.

 Činnost ČNS IFPI pro ostatní subjekty:

ČNS IFPI poskytuje na smluvní bázi právní služby v oblasti autorského práva, odborné poradenství, provádí protipirátskou činnost apod. (např. odstraňuje linky odkazující na nelegální soubory na internetu).