Novela AZ – hlasování v Senátu PČR

2. 12. 2022

Senát PČR na svém plénu dne 1.12.2022 jednal o vládní ,,implementační" novele autorského zákona doplněné v Poslanecké sněmovně PČR o několik poslaneckých pozměňovacích návrhů.

Podstatným pozměňovacím návrhem pro nositele práv v oblasti hudebního průmyslu je tzv. lex železářství, respektive doplnění par. 23 AZ (provozování rozhlasového či televizního vysílání). Poslanci J. Michálek (Pirátská strana) a Š. Heller (KDU-ČSL) navrhli novou výjimku z placení licenčních odměn pro provozovny, kde je dílo zpřístupňováno pro úzký okruh osob, jestliže je takové zpřístupnění nahodilé a nezávislé na přání příjemců a není výdělečné povahy. Takováto formulace je z našeho pohledu vágní, neurčitá a ve výsledku přinese právní nejistotu na straně uživatelů, navíc je tato dikce nesystémová z pohledu zákona jako celku.

ČNS IFPI informovala jak poslance, tak senátory, napříč politickým spektrem o tom, že předmětný návrh je v rozporu s právem EU a s mezinárodními úmluvami, kterými je ČR vázána. Z právního hlediska tento návrh zavádí novou výjimku z práva nositelů hudebních práv na sdělování veřejnosti, což neumožňuje taxativní výčet výjimek a omezení uvedený v Informační směrnici.

Dalším - pro nositele práv negativním pozměňovacím poslaneckým návrhem (pozm. návrh poslankyně Pirátské strany K. Kocmanové) – je par. 51a AZ zavádějící do autorského zákona institut žaloby právnické osoby hájící zájmy uživatelů proti poskytovateli služeb z důvodu tzv. overblockingu. Předmětné ustanovení bylo, jak na půdě Poslanecké sněmovny, tak Senátu PČR, širokou odbornou obcí a nositeli práv označeno za nedůvodné, disproporční a nevhodné. Návrh nemá oporu v evropském právu, přesahuje rámec autorského práva a neřeší žádný existující problém, ba co více mohl by do budoucna bránit řešení vymáhání porušování autorských práv na internetu.

ČNS IFPI by chtěla jmenovitě poděkovat senátorům Mgr. Jiřímu Růžičkovi, Jiřímu Oberfalzerovi a Davidovi Smoljakovi za jejich práci a věcný pohled na příslušnou problematiku, protože odolali politickým tlakům a na plénu Senátu PČR předložili pozměňovací návrh na odstranění předmětné problematické pasáže par. 23 AZ a pozměňovací návrh na odstranění ustanovení par. 51a AZ.

Senátorské pozměňovací návrhy nebyly přijaty. Senát PČR se v případě návrhu novely autorského zákona ocitl v tzv. režimu marné lhůty.

I přes výše uvedené tedy návrh novely autorského zákona s pozměňovacími návrhy z Poslanecké sněmovny PČR prošel oběma komorami Parlamentu ČR. Nyní bude návrh zákona postoupen k podpisu prezidentovi republiky.

Ministerstvo kultury na jednáních v Senátu PČR několikrát uvedlo, že v průběhu prvního čtvrtletí roku 2023 začlení do připravované novely audiovizuálního zákona také změnu textace par. 51a AZ a dále, že bude společně s kolektivními správci projednávat dopady a možnosti případné změny nově vložené věty do par. 23 AZ, což ČNS IFPI považuje ze strany ministerstva za vstřícný krok.